Localization of vibrations in one-dimensional mass chains

Danishevs'kyy, Vladyslav V.; Andrianov, Igor Vasylovyc; Kushnerov, E.

Warszawska : Oficyna Wydawn. Politechn. (2011)
Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband

In: Theoretical foundations of civil engineering, 19 : Polish-Ukraïnian transactions ; Warszawa, 2011 / Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering ... [Red. nauk. W. E. Szcze´sniak]
Seite(n)/Artikel-Nr.: 39-46

Identifikationsnummern