Effect of deposition rate on microstructure and mechanical properties of wire arc additive manufacturing of Ti-6Al-4V components

  • 沉积速 率对电弧增材制造 Ti-6Al-4V 零件的组织和力学性能影响

Zhang, Pei-lei (Corresponding author); Jia, Zhi-yuan; Yan, Hua; Yu, Zhi-shui; Wu, Di; Shi, Hai-chuan; Wang, Fu-xin; Tian, Ying-tao; Ma, Song-yun; Lei, Wei-sheng

Changsha : CSU and Springer (2021)
Contribution to a book, Journal Article

In: Journal of Central South University = Zhongnan-Daxue-xuebao
Volume: 28
Issue: 4
Page(s)/Article-Nr.: 1100-1110

Identifier