Frequency-related viscoelastic properties of the human incisor periodontal ligament under dynamic compressive loading

Wu, Bin; Pu, Panjun; Zhao, Siyu; Izadikhah, Iman; Shi, Haotian; Liu, Mao; Lu, Ruxin; Yan, Bin (Corresponding author); Ma, Songyun; Markert, Bernd

San Francisco, California, US / PLOS (2020) [Journal Article]

PLOS ONE
Volume: 15
Issue: 7
Page(s): e0235822

Identifier

Downloads