Fabrication, microstructure and micromechanical properties of Fe-based metallic glass coating manufactured by laser

Zhang, Peilei (Corresponding author); Zhang, Qi; Yan, Hua; Yu, Zhishui (Corresponding author); Yang, Jin; Chen, Jieshi; Wu, Di; Shi, Haichuan; Tian, Yingtao; Ma, Songyun; Lei, Weisheng

Amsterdam [u.a.] / Elsevier Science (2020, 2021) [Journal Article]

Surface and coatings technology
Volume: 405
Page(s): 126726

Identifier