Effect of phase transformation on mechanical properties of Al16.80Co20.74Cr20.49Fe21.28Ni20.70 high entropy alloy coatings processed by laser cladding

Wei, Xingru; Zhang, Peilei (Corresponding author); Yu, Zhishui (Corresponding author); Yan, Hua; Wu, Di; Shi, Haichuan; Chen, Jieshi; Lu, Qinghua; Tian, Yingtao; Ma, Songyun; Lei, Weisheng

Lausanne / Elsevier (2021) [Journal Article]

Journal of alloys and compounds : JAL
Volume: 862
Page(s): 158563

Identifier